6 thoughts on “綠茶紅豆戚風蛋糕

  1. 其實我跟你個食譜整過好多次戚風蛋糕,
    但唔知點解次次焗緊的時候就升到好高, 一拎佢出黎就縮返矮 >.<
    關唔關我唔係用戚風模事呢?

    1. 因為戚風模中間通空及有管道,所以個蛋糕就可以靠邊攀升。 用普通模只可以做到味道相似,但質感及高度也會有些分別。 因為朱古力粉的成份使粉漿”杰”,所以用它就一定要減低筋粉。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *